Algemene ledenvergadering 2018

 

 

De Sperwers worden groen

 

Op maandag 16 april jl. heeft de Algemene Ledenvergadering 2018 plaatsgevonden. De opkomst bij deze ALV 2018 was goed te noemen, duidelijk meer dan het jaar ervoor.

Bij de mededelingen werd nog even stil gestaan bij een aantal mooie momenten die sinds de nieuwjaarsreceptie hadden plaatsgevonden. Zo waren er ereplaatsen voor Michel Eekhof (NK Veldloop 1e en NK 10 km 1e) en Egbert Zijlstra (NK 10 km 2e) van de loopgroep. Daarnaast veroverde Sander Koops bij de NK Indoor twee ereplaatsen (60 meter Horden 2e en hink-stap-sprong 3e). Ook prachtig te zien dat Mart ten Berge zijn PR weer verbeterd heeft tot bijna 80 meter en ontving Bertus Veenstra tijdens de Sportverkiezingen gemeente Emmen de stimuleringsprijs. En als laatste nog te vermelden dat Henk Hartman nu als prestatie looptrainer aan de slag kan na zijn behaalde diploma.

Tijdens de ALV legt het bestuur ten eerste verantwoording af over het gevoerde beleid over afgelopen jaar. De leden hebben voor de ALV kennis kunnen nemen van veel verslagen van de verschillende commissies. Helaas waren ten tijde van de verspreiding van de verslagen waren nog niet alle verslagen binnen, zodat tijdens de vergadering de andere stukken nog gelezen konden worden.

Wat gebeurde er nog meer?

De kascontrolecommissie had de boekhouding en de bankrekeningen weer bij de penningmeester gecontroleerd. Het bestuur werd decharge verleend aangezien dat er weer piekfijn uitzag. Ook de begroting werd unaniem door de ALV aangenomen, waarbij besloten werd de contributies voor 2018 niet te verhogen.

Op de agenda stonden nog een tweetal bestuursverkiezingen. Volgens rooster was aftredend Jan-Willem Dispa en hij werd weer herkozen voor een nieuwe termijn van drie jaar. Na bijna 8 jaar in het bestuur had Marc Stuart aangegeven te stoppen. Marc, bedankt voor alles wat je hebt gedaan. Hij blijft zich echter inzetten voor de Technische Commissie. De ALV heeft daarna ingestemd met de benoeming van Eric Zeeman als nieuw bestuurslid en afgevaardigde vanuit de TC.

Thema onderwerpen

Naast bovenstaande gebruikelijke agendapunten kende deze vergadering nog een paar andere thema’s. Ten eerste de renovatie en verduurzaming. We zijn al enige tijd bezig met renovatieplannen, maar die moeten nog worden aangepast op wens van de gemeente. Tevens moet het plan nogmaals doorgerekend worden op de kosten.

Tevens werd een plan gepresenteerd om de bestaande accommodatie te verduurzamen. Door het plaatsen van zonnepanelen, het aanbrengen van een warmtepomp voor warm water en nieuwe elektra besparen we op termijn veel geld. De ALV gaf groen licht de investeringen te doen, maar wel met de kanttekening dat nog op een aantal punten nader onderzoek moet plaatsvinden. We komen daar op terug voordat we overgaan tot feitelijke investeringen.

Ook de nieuwe privacy wetgeving (AVG) was een onderwerp dat ter sprake kwam. Als EAC de Sperwers moeten we daar rekening mee houden en gelukkig gaan drie leden uitzoeken hoe we daar zo praktisch mogelijk mee om moeten gaan.

Als laatste werd nog stil gestaan bij het gebrek aan vrijwilligers. Op dit ogenblik hebben we behoorlijk wat openstaande vrijwilligers vacatures. We blijven de komende tijd naarstig op zoek naar geschikte kandidaten voor de openstaande posten. De ALV was van mening dat we keuzes moeten maken, indien we onvoldoende vrijwilligers hebben. Twee leden gaan zich komende tijd bezig houden om de vrijwilligerscommissie weer nieuw leven in te blazen.

 

 

terug naar nieuwsberichten