Wedstrijd regelement Ekiden Emmen 2023

 ​

1. Afstand

De gehele afstand (42,195 km) moet door 6 verschillende lopers worden afgelegd. De afstanden zijn respectievelijk 5, 10, 5, 10, 5 en 7,195 kilometer. Het team loopt in de opgegeven volgorde, het laatste nummer op het startnummer geeft de volgorde aan. Indien dit niet gebeurt, kan een team gediskwalificeerd worden.

2. Wijze van voortbewegen

Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisatie uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

3. Indeling in categorieën

Er zijn verschillende categorieën waarvoor teams zich kunnen aanmelden.

1 Business: teams bestaande uit werknemers van eenzelfde bedrijf of instelling
2 Recreatief:      
   
  •  
Mannen: teams bestaand uit alleen heren
   
  •  
Vrouwen: teams bestaand uit alleen dames
   
  •  
Gemengd: teams bestaand uit minimaal 1 man en 1 vrouw

 

De organisatie behoudt zich het recht voor teams in een andere categorie in te delen als daar naar het oordeel van de organisatie aanleiding toe is. Betreffende teams worden hierover ingelicht. De organisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van een team.

4. Prijzen

Voor iedere categorie worden aan de 3 snelste teams ereprijzen uitgereikt.

 
  •  
Bij deelname van 3 teams wordt er 1 prijs uitgereikt
 
  •  
Bij deelname van 5 teams worden er 2 prijzen uitgereikt
 
  •  
Bij deelname van 10 teams worden er 3 prijzen uitgereikt

Deelnemende teams hebben geen recht op een prijs als zij in strijd hebben gehandeld met het wedstrijdreglement.

5. Startnummers

Ieder team ontvangt zes startnummers. De startnummers hebben ook een oplopend volgnummer 1 tm 6. Dit bepaalt ook de volgorde waarin de lopers de afstanden moeten afleggen. De startnummers dienen duidelijk zichtbaar aan de voorzijde bevestigd te worden. De startnummers moeten zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn versterkt door de organisatie. De organisatie neemt de startnummers in van deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

6. Tijdsregistratie

De organisatie stelt de finishtijd en de tussentijden van de teams vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van de tag. Elk team ontvangt hiervoor 2 tags die op de schoen bevestigd moet worden. Eén tag wordt gebruikt voor de actieve loper, de tweede tag voor de eerstvolgende loper die zich klaar maakt om te wisselen in de wisselzone. De organisatie kan de tijden van de deelnemers alleen dan registreren indien deze een tag op de juiste wijze draagt.

7. Tasuki

Er wordt gebruik gemaakt van een sjerp, genaamd Tasuki. Dit is een lint, waarvan 1 uiteinde in een lus eindigt. Tijdens het lopen wordt de Tasuki kruislings over de schouder (zichtbaar op het lichaam) gedragen, waarbij het losse uiteinde door de lus wordt gehaald. Het in de hand houden van de Tasuki tijdens het lopen is niet toegestaan en kan tot diskwalificatie leiden.

8. Wisselen

De Tasuki wordt in het aangegeven wisselvak met de hand doorgegeven aan de volgende loper. Finishen gebeurt in het wisselvak. Lopers 1 tot en met 5 geven in het wisselvak daarbij de Tasuki over aan de volgende loper. Lopers moeten er zelf voor zorgen op tijd in het wedstrijdvak aanwezig te zijn in afwachting van hun teamgenoot.

9. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen

De organisatie is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

10. Begeleiding

In verband met de veiligheid en het hinderen van deelnemers is begeleiding van teamleden op het parcours (te voet of met enig ander vervoermiddel) niet toegestaan, behalve met vooraf verleende toestemming door de organisatie. Eventuele overtredingen kunnen leiden tot diskwalificatie van het betreffende team. Uitzondering hierop is de begeleiding van de laatste loper. Deze mag op de atletiekbaan door zijn teamgenoten worden vergezeld zodat zij gezamenlijk als team finishen.

11. Instructies wedstrijdleiding

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de organisatie, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de organisatie behoren. 

De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de organisatie ter beschikking gestelde kleedkamers.

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat

De naam van het team mag vrij gekozen worden mits er geen aanstootgevende termen worden gebruikt.

In alle overige gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Emmen, mei 2023